در حفاری به ساروج خوردم یا سنگ

در حفاری به ساروج خوردم یا سنگ

در حفاری به ساروج خوردم یا سنگ